Pravidla

Hlavní pravidla závodu „250 Český ráj“

 

Termín: 

uveden na úvodní straně web stránky 250CR.cz  

             

Prostor STARTU a CÍLE:  

Autocamp Sedmihorky, Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, (GPS: 50.5596111N, 15.1887778E), www.campsedmihorky.cz

 

START:

První den závodu v odpoledních a večerních hodinách. Každý tým obdrží předem od organizátorů přesný čas startu.

 

Typ závodu:

Štafetový týmový závod v běhu, s celkovou délkou přibližně 250 km. Celá trať je rozdělena do 24 úseků. Tým obsahuje 8 běžců (účastníků) a každý běžec(účastník) musí absolvovat 3 úseky. Organizátorem jsou pevně dána předávková místa. Hlavním cílem závodu je proběhnout všech 24 úseků v co nejrychlejším čase. Běžci, kteří v tu chvíli neběží svůj úsek, se mezi jednotlivými předávkami pohybují v doprovodném autě. Družstvo by mělo používat k přesunu neběžících členů dvě auta, a to z kapacitních důvodů parkovišť na předávkách a z důvodu minimalizace počtu pohybujících se aut po Českém ráji. Na parkoviště u jednotlivých předávek, mají přístup pouze auta s oficiálním označením závodu (samolepka a parkovací karta) , které každé družstvo obdrží ve startovním balíčku. Každé družstvo obdrží toto označení pro dvě auta.  

      

Omezení:

Věk běžce minimálně 18 let, dosažených v první den závodu. 

 

Zdravotní způsobilost:

Účast v závodu je na vlastní nebezpečí. Na základě aktuální situace a vládních nařízení má organizátor právo vyžadovat další podmínky prokázání zdravotní způsobilosti. Toto může být organizátorem kdykoli upřesněno. Každý člen týmu je tato opatření povinen dodržovat, jinak nemusí být do závodu vpuštěn nebo může být diskvalifikován. 

 

Registrace do závodu:

 • Pro registraci do závodu je nutné zakoupit startovné na https://eshop.250cr.cz
 • Nejdéle 14 dní po registraci je nutné zaplatit startovné na uvedený účet organizátora
 • Teprve po zaplacení startovného je registrace platná

 • Storno podmínky startovného:
 • V případě, že tým zašle do 6. měsíců před dnem konání závodu (na 250cr.cz) žádost o storno startovného, obdrží od organizátora 80% ze zaplacené částky zpět na svůj účet
 • V případě, že tým zašle do 3. měsíců před dnem konání závodu (na 250cr.cz) žádost o storno startovného, obdrží od organizátora 50% ze zaplacené částky zpět na svůj účet
 • V případě, že tým zašle do 1. měsíce před dnem konání závodu (na 250cr.cz) žádost o storno startovného, obdrží od organizátora 10% ze zaplacené částky zpět na svůj účet

Pokud má přihlášený závodní tým již zaplacené startovné, může toto startovné přenechat jinému týmu. V tomto případě je nutné, aby již přihlášený tým poslal tuto žádost na email organizátora (250cr@250cr.cz) a zároveň si nový tým (ten, který se chce registrovat místo původního týmu) musí zakoupit na e-Shopu organizátora (https://eshop.250cr.cz) tzv. "PŘEVOD STARTOVNÍHO ČÍSLA". Po jeho zaplacení zaniká registrace původnímu týmu a vzniký nová registrace jiného týmu.

 

Základní pravidla:

1.      Určenou trať závodu běží 8-mi členný tým štafetovým způsobem.

2.      Trať je rozdělená do 24 úseků. Každý člen absolvuje 3 úseky.

3.      Po registraci na závod je kapitán týmu (i ostatní členové) povinen vyplnit on-line formulář na webu, k čemuž bude elektronicky vyzván. Formulář je nutné vyplnit nejpozději do termínu "Uzávěrky soupisek", nejpozději 2 týdny před startem závodu. Bez splnění tohoto kroku nebude tým připuštěn ke startu. Při vyplňování formuláře je každý člen týmu povinen nahrát do formuláře svoji reálnou fotografii, což je důležité pro automatické třídědí fotografií dle rozpoznávání obličejů.

4.      Start proběhne z místa určeného organizátorem, v pořadí a čase, který organizátor dopředu určí. Podrobné informace ohledně časů startu a dalších podrobností obdrží kapitán týmu elektronicky v dostatečném předstihu před startem. 

5.      Předávka štafety musí proběhnout na organizátory určeném, označeném místě za přítomnosti organizátora. Předávková místa a parkoviště pro jednotlivé úseky, jsou přesně vyznačena na internetových stránkách závodu (http://250cr.cz/trasa), které budou ke stažení na webových stránkách před začátkem závodu. Tyto popisy doporučujeme si vytisknout do obou aut družstva, která budou sloužit pro přemísťování závodníků.

6.      Každý úsek trati je vyznačen pomocí fáborků, které budou představeny v prostoru startu. Dále je  na internetových stránkách závodu (http://250cr.cz/trasa) zveřejněno vyznačení trasy v turistické mapě včetně elektronického GPX. Všechno toto značení by se mělo shodovat. V případě poškozená fyzického značení trasy (fáborky) je vždy platný předem zveřejněný popis a elektronický podklad na webových stránkách.

7.      Předávkou štafety se rozumí:
    a) předání štafetového „medailonu“ určeného organizátorem následujícímu běžci. Štafetový „medailon“ je součástí startovního balíčku, který si kdokoli z týmu vyzvedne před startem závodu v kanceláři závodu v prostoru startu a běžící člen týmu je povinnen ho mít u sebe.

    b) vybíhající běžec musí mít při předávce alespoň jednu nohu v prostoru pro předávku (vyznačeném organizátorem v místě předávky) v době, kdy si přebírá štafetový "medailon" od dobíhajícího běžce. 

8.      Běžec na posledním úseku je povinen donést štafetový „medailon“ do cíle. V případě, že jakýkoli běžec ztratí na svém úseku štafetový "medailon", je povinen toto nahlásit na nejbližší předávce. Na nejbližší velké předávce si musí družstvo vyzvednout náhradní štafetový "medailon", za který bude po doběhu účtován polatek 500,- Kč, který je nutné zaplatiti v kanceláři závodu (v prostoru startu a cíle) po doběhu družstva do cíle. Družstvo, které neukáže štafetový "medailon" ke kontrole v cíli, může být diskvalifikováno. Štafetový "medailon" si může družstvo po závodě ponechat jako upomínkový předmět.

9.      Běžci se střídají v předem stanoveném pořadí. Pořadí běžců si každý tým stanoví předem na vyzvání organizártora, nejpozději do termínu "Uzávěrky soupisek", za dodržení těchto podmínek:
a) Běžec nemůže běžet dva po sobě následující úseky

b) Nejprve musí všech 8 členů týmu odběhnout svůj první úsek (1. sadu úseků)  a potom může teprve další běžec vyběhnout do svého druhého úseku. Poté co všichni členové týmu odběhnou svůj druhý úsek závodu (2. sadu úseků), může další běžec vyběhnout do svého třetího úseku. Stejný princip platí pro třetí úseky. Během jedné sady úseků mohou členové týmu běžet v libovolném pořadí.

10. Pokud se běžec zraní na svém úseku tak, že nemůže dojít ani na předávku, může ho nahradit jiný běžec z týmu v místě zranění s tím, že doběhne na nejbližší předávku a tam předá běžci, který je v pořadí. Je nutné dodržení pravidla, že žádný běžec nesmí běžet dva po sobě následující úseky. Za tuto předávku mimo předávkové uzemí bude udělana penalizace družstvu 15 minut. Pokud se v týmu zraní více jak tři běžci, tak tento tým musí odstoupit ze závodu.

11.  Zranění běžce a s tím související výměnu běžců je tým povinen neprodleně nahlásit na nejbližší předávce závodu.

12.  Pokud běžec seběhne mimo danou trať, musí se vrátit do místa, kde trať opustil a pokračovat v závodě dál po určené trase.

13.  Na předávkových místech smí parkovat pouze týmová auta, která jsou označena, značením ze startovního balíčku - nalepenou samoplepkou na vnější část karoserie auta nebo sklo a dále vyplněnou parkovací kartou umístěnou za předním sklem auta. Parkování u předávek je možné pouze po dobu nezbytně nutnou pro výměnu běžce.

16. Startovní balíček obsahuje mimo jiné i startovní číslo a pásku na ruku se startovním číslem pro každého běžce. Každý běžec musí mít při běhu na sobě umístěné své startovní číslo, nepřekryté a dostatečně viditelné, výhradně na přední straně (hruď, břicho, pásek). Každý běžec je povinen mít umístěnou pásku na zápěstí se startovním číslem, které se musí shodovat s číslem na startovním čísle. To platí i v noci a hlavně při přibíhání na předávku. V případě špatně umístěného čísla na dresu běžce, které bude obtížně čitelné může být družstvo diskvalifokováno.

17.  Za snížené viditelnosti a v noci (při vybíhání do úseku v čase mezi 19:30 a 5:00 hod) je povinnen každý běžec na trati být vybaven funkční noční výbavou (tzn. reflexní vestu nebo reflexní prvky na oděvu, svítící čelovku, funkční nabitý mobilní telefon, blikací pásek na ruku nebo blikačku).  Bude kontrolováno organizátory na předávkách.

18.  Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce nebo trati na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten.

19.  Na dvou předem určených KONTROLNÍCH předávkách bude stanoven časový limit s uvedeným absolutním časem, do kolika hodin je nutné na této předávce uskutečnit předávku do dalšího úseku. Po tomto čase budou uzavřena jednotlivá předávková místa, zrušeno značení a dohled nad tratí. Tým, který na toto místo dorazí později může trasu dokončit, avšak bez služeb organizátora na trati a již mimo hodnocení v závodě. O konkrétních místech a časových limitech bude kapitán informován v dostatečném předstihu před startem závodu. Podrobnosti jsou uvedeny na https://250cr.cz/clanek/casove-limity

20.  Běžci musí zdolat své úseky samostatně a bez použití jakýchkoliv dopravních prostředků či cizí pomoci. Za cizí pomoc se nepovažuje doprovod běžce (na kole apod….), ten však nesmí jet/běžet před běžcem jako tempový vodič. Posledních cca 500m posledního (24.) úseku před cílem se mohou připojit ostatní členové týmu k běžci posledního úseku a do cíle tak může tým doběhnout společně.

21.  Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit libovolné družstvo na jedné z "velkých" předávek (po 4., 8., 12., 16. nebo 20 úseku) na předem oznámený čas (např. na 1 hodinu). Po tomto čase bude družstvo opět pokračovat v závodě a čas, po který bylo družstvo zastaveno, mu bude z výsledného času ve výsledcích odečten. 

22.  Čas každého družstva se začíná měřit od vyběhnutí prvního běžce na první úsek  a končí měřit po proběhnutí cíle (po 24. úseku) posledního člena týmu.

23.  Závod se běží za běžného silničního provozu. Případná zdržení přesouvajících se aut se členy družstva mezi předávkami, vzniklá na trase (např. dopravní zácpou, vlakovým přejezdem, cizí osobou, apod…) nebudou z výsledného času odečtena.

24.  Běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu dle platných zákonů.

25.  Závodníci nesmějí v průběhu závodu požívat alkohol ani jiné omamné látky.

26.  Organizátor závodu nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.

27.  Organizátor závodu není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.

28.  Organizátor závodu si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost a zdraví všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, polom, apod.).

29.  Organizátor závodu si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.

30.  Přihlášením do závodu souhlasí účastníci (běžci) s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny dodržovat.

31.  Organizátor závodu si vyhrazuje právo na odmítnutí názvu případně loga týmu, pokud se jedná o nevhodný či vulgární pojem, dle vlastního uvážení.

32.  Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů na trati, parkovištích i v prostoru startu a cíle. Za opakované nedodržení pokynů ze strany jakéhokoli člena týmu může dojít k diskvalifikaci celého týmu. Toto je plně v kompetenci organizátora, bez možnosti odvolání.

33.  Organizátor si vyhrazuje právo udělit jakoukoli penalizaci či diskvalifikaci pro tým, který porušil některé ze zde uvedených pravidel. Penalizace se uděluje např.:

 • Při předávce mimo vyznačené předávkové území (do 50 m od předávky) - penalizace 1 minuta. Pokud dojde k předávce ve větší vzdálenosti než 50 metrů penalizace 15 minut.
 • Pokud závodník běží bez startovního čísla, se špatně čitelným číslem nebo s cizím číslem - penalizace 15 minut
 • Při nedodržení noční výbavy (dle bodu č.17) - penalizace 15 minut
 • Po neúmyslném zkrácení tratě - penalizace 15 minut nebo více
 • Po úmyslném zkrácení tratě - diskvalifikace

34.  Pro vyhlášení výsedků budou družstva rozdělena do kategorií:

a) LADY .............. družstvo složené pouze z žen

b) MASTERS ...... všem členům družstva musí být v první den závodu minimálně 40 let

c) 250 ................ všechna družstva, která nespadají do kategorií "a" a "b"

 

Podmínky:

a)  Každý účastník (běžec) v týmu musí dodržovat pokyny organizátorů a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život ani majetek svůj, ani nikoho dalšího. Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky.

Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, a že je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.

b)  Účastník (běžec) prohlašuje, že veškerá zdravotní rizika vyplývající z účasti na akci nese ke své tíži a organizátor za ně neodpovídá.

c)  Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků či jeho změny vyvolané nebo způsobené účastí na akci.

d)  Účastník (běžec) prohlašuje, že bude při své účasti na akci dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Běžec je povinen závod absolvovat s vhodným a potřebným vybavením a oblečením. Běžci budou v nočních hodinách oblečeni v reflexních vestách nebo budou mít oděvy s reflexními doplňky a budou mít povinnou noční výbavu – tzn.  (tzn. reflexní vestu nebo reflexní prvky na oděvu, svítící čelovku, funkční nabitý mobilní telefon, blikací pásek na ruku nebo blikačku).

e)  Účastník (běžec) si je vědom, že závod se běží za plného provozu, bez jakéhokoli omezení dopravy a pohybu dalších účastníků jak na silnicích, tak na turistických i všech jiných cestách, kde může docházet k těžbě dřeva nebo pohybu lesní, těžební i zemědělské techniky atd, a že cesty zahrnuté do trasy závodu mohou být i přehrazeny závorou, či jinak ovlivněny nebo znepřístupněny činností třetích osob.

f)  Účastník (běžec) si je vědom toho, že účast v závodě je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce ani osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku závodníka nebo jiných osob způsobenou účastí závodníka na akci.

g)  Jakoukoli újmu způsobenou účastníkem (běžcem) v souvislosti s konáním akce organizátorovi či jiným osobám je účastník povinen nahradit ke své tíži a na své náklady. Účastník (běžec), který se účastní akce není oprávněn požadovat na organizátorovi akce jakékoliv finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Organizátor akce žádným způsobem neodpovídá za věci odložené či použité běžcem závodu. Organizátor žádným způsobem neodpovídá za stav trati závodu, jejího povrchu, provozu ani za jiné okolnosti nezajišťované přímo organizátorem akce.

h)  Účastník (běžec) bude bezvýhradně respektovat a dodržovat pokyny organizátora závodu, technických nebo traťových komisařů či jiných osob zúčastněných na organizaci závodu, stejně jako státních orgánů či úředních osob, pokud budou v rámci jejich pravomoci při konání závodu vydány.

i)  Organizátor má právo vyloučit z účasti na závodu nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, porušujícího Pravidla vč. Podmínek dle tohoto prohlášení, stejně jako závodníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či dalších osob.

j)  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před zahájením akce pozměnit nebo upravit pravidla závodu nebo závod zrušit, a to i bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.250cr.cz

k)  Registrací do Závodu uděluje účastník svolení, že veškeré obrazové a zvukové záznamy (fotografie, videa apod.) včetně podobizen pořízené během Závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele a jeho interní potřeby nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoli nároku na odměnu.

l)  Registrací do Závodu bere účastník na vědomí a je srozuměn s tím, že Pořadatel je oprávněn za podmínek stanovených v Zásadách pro ochranu osobních údajů veřejně komunikovat informace týkající se účastníka na svých webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí, startovních číslech a výsledkových listinách.

 

Organizátor závodu „250 Český ráj“

Outdoor sport Český ráj z.s.