Pravidla

Hlavní pravidla závodu „250 Český ráj“

 

 

Termín: 17.-18.9.2021                

místu STARTu a CÍLe:   Autocamp Sedmihorky, Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, (GPS: 50.5596111N, 15.1887778E), www.campsedmihorky.cz

START: 17.9.2021 v odpoledních a večerních hodinách. Každý tým obdrží předem od organizátorů přesný čas startu.

Typ závodu: štafetový týmový závod v běhu, s celkovou délkou přibližně 250 km. Celá trať je rozdělena do 24 úseků. Tým obsahuje 8 běžců (účastníků) a každý běžec(účastník) musí absolvovat 3 úseky. Organizátorem jsou pevně dána předávková místa. Hlavním cílem závodu je proběhnout všech 24 úseků v co nejrychlejším čase.

 

Omezení

Věk běžce min. 18 let. Výjímku tvoří účastníci kategorie „Rodina“, zde je min. věk 15 let, ale účastníci mladší 18-ti let musí doložit písemný souhlas zákonného zástupce nejpozději v den startu závodu. (rozhodný den je den startu závodu)

Zdravotní způsobilost - vaše účast v závodu je na vlastní nebezpečí.

 

Základní pravidla

 

1.      Určenou trať závodu běží 8-mi členný tým štafetovým způsobem.

2.      Trať je rozdělená do 24 úseků. Každý člen absolvuje 3 úseky.

3.      Po registraci na závod je kapitán týmu (i ostatní členové) povinen vyplnit on-line formulář na webu, k čemuž bude elektronicky vyzván. Bez splnění tohoto kroku nebude tým připuštěn ke startu.

4.      Start proběhne z místa určeného organizátorem, v pořadí a čase, který organizátor dopředu určí. Podrobné informace ohledně časů startu a dalších podrobností obdrží kapitán týmu elektronicky v dostatečném předstihu před startem. Bližší info ke startu je uvedeno v článku „Pokyny pro START, PŘEDÁVKU A CÍL“.

5.      Předávka štafety musí proběhnout na organizátory určeném, označeném místě za přítomnosti organizátora. Předávková místa a parkoviště u nich, jsou přesně vyznačena v „Popisech trasy závodu“, které budou ke stažení na webových stránkách (www.250cr.cz)  před začátkem závodu. Tyto popisy doporučujeme si vytisknout do obou aut družstva, která budou sloužit pro přemísťování závodníků.

6.      Každý úsek trati je vyznačen pomocí fáborků, které budou představeny v prostoru startu. Dále je v „Popisech trasy závodu“ zveřejněno vyznačení trasy v turistické mapě včetně elektronického GPX. Všechno toto značení by se mělo shodovat. Pro případ poškození fyzického vyznačení trasy (fáborky) vždy platí zákres v mapě a popis zveřejněný na webových stránkách.

7.      Předávkou štafety se rozumí:
    a) předání štafetového „kolíku“ určeného organizátorem následujícímu běžci. Štafetový „kolík“ obdrží běžec prvního úseku před startem závodu.

      b) Podrobné info ohledně předávky naleznete v článku „Pokyny pro START, PŘEDÁVKU A CÍL“.

8.      Běžec na posledním úseku je povinen donést štafetový „kolík“ do cíle. Ztrátu štafetového „kolíku“ je nutno nahlásit na nejbližší předávce. Družstvo, které štafetový “kolík“ stratí během závodu, je povinno zakoupit nový štafetový kolík na nejbližší předávce za cenu 500,- Kč. Družstvo, které neukáže štafetový kolík ke kontrole v cíli, může být diskvalifikováno. Štafetový kolík si můřže družstvo po závodě ponechat jako upomínkový předmnět.

9.      Běžci se střídají v předem stanoveném pořadí. Pořadí běžců stanoví kapitán ve správě týmu, kterou zašle po vyzvání od organizátorů do předem stanoveného termínu za dodržení těchto podmínek:
a) Běžec nemůže běžet dva po sobě následující úseky.
b) Běžci se rozdělí do dvou aut, kterými se budou přemísťovat členové týmu, kteří zrovna nepoběží. „Posádky jednotlivých aut se mezi sebou nesmí měnit.

10.  Pokud z důvodu zranění nemůže běžec v závodu dále pokračovat, nahradí ho v místě zranění jakýkoliv běžec z týmu, při dodržení pravidla, že žádný běžec nesmí běžet dva po sobě následující úseky. Zraněný běžec se již nemůže do závodu vrátit. Pořadí se neposouvá. Pokud se běžec zraní na svém úseku tak, že nemůže dojít ani na předávku, může ho nahradit jiný běžec z týmu v místě zranění s tím, že doběhne na nejbližší předávku a tam předá běžci, který je v pořadí. Pokud se v týmu zraní více jak tři běžci, tak tento tým musí odstoupit ze závodu.

11.  Zranění běžce a s tím související výměnu běžců je tým povinen neprodleně hlásit zasláním SMS organizátorovi závodu a na nejbližší předávce.

12.  Pokud běžec seběhne mimo danou trať, musí se vrátit do místa, kde trať opustil a pokračovat v závodě dál po určené trase.

13.  Na „velkých předávkách“ (kde se potkají pro předávku obě auta družstva) povolujeme parkování pouze na dobu nezbytně nutnou pro výměnu běžce. Auta nesmí být na předávce přítomna dříve než 20 minut před předpokládaným přiběhnutím běžce, aby nezaplňovali kapacitu parkovišť. Toto neplatí na dvojité předávce „Vyskeř“, kde je u jedné etapy start i cíl a zároveň je zde „velká předávka“.

14.  Na „běžných“ předávkových místech smí parkovat pouze jedno týmové auto, a to pouze po dobu nezbytně nutnou pro výměnu běžce. Běžnou předávkou se rozumí předávka, kde probíhá pouze předání štafety mezi běžci z jednoho týmového auta. Auto nesmí být na předávce přítomno dříve než 20 minut před předpokládaným přiběhnutím běžce a déle než 10 minut po předávce.

15.  Všechna auta převážející členy týmu musí být po celou dobu závodu viditelně označena přidělenou samolepkou (získáte ve startovním balíčku), nemusí být zástupcem organizátora vpuštěna do parkovacího prostoru nebo mohou být organizátorem vykázána z prostoru určeného pro parkování aut na předávkách a v cíli. Dále za předním sklem auta musí být viditelně umístěna parkovací karta s čitelně vyplněným názvem týmu a mobilním číslem na jednoho člena z posádky auta. Parkování v cíli je podrobně vysvětleno v článku „Pokyny pro START, PŘEDÁVKU A CÍL“.

16.  Každý běžec získá ve startovním balíčku, mimo jiné, své startovní číslo, které musí mít umístěné při běhu v předu viditelně na sobě. To platí i v noci, tzn. že číslo je nutné umístit přes reflexní prvky.

17.  Za snížené viditelnosti a v noci (v čase mezi 19:00 a 6:00 hod) je každý běžec na trati povinen mít povinnou noční výbavu (tzn. reflexní vestu nebo reflexní prvky na oděvu, svítící čelovku, funkční nabitý mobilní telefon, blikací pásek na ruku nebo blikačku).  Bude kontrolováno organizátory na předávkách.

18.  Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce nebo trati na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten.

19.  Na dvou předem určených KONTROLNÍCH předávkách bude stanoven časový limit s uvedeným absolutním časem, do kolika hodin je nutné na této předávce uskutečnit předávku do dalšího úseku. Po tomto čase budou uzavřena jednotlivá předávková místa, zrušeno značení a dohled nad tratí. Tým, který na toto místo dorazí později může trasu dokončit, avšak bez služeb organizátora na trati a již mimo hodnocení v závodě. O konkrétních místech a časových limitech bude kapitán informován v dostatečném předstihu před startem závodu. Podrobnosti jsou uvedeny na https://250cr.cz/clanek/casove-limity

20.  Běžci musí zdolat své úseky samostatně a bez použití jakýchkoliv dopravních prostředků či cizí pomoci. Za cizí pomoc se nepovažuje doprovod běžce (na kole apod….), ten však nesmí jet/běžet před běžcem jako tempový vodič. Posledních 500m posledního (24.) úseku před cílem se mohou připojit ostatní členové týmu k běžci posledního úseku a do cíle tak může tým doběhnout společně.

21.  Čas každého družstva se začíná měřit od vyběhnutí prvního běžce na první úsek  a končí měřit po proběhnutí cíle (po 24. úseku) posledního člena týmu.

22.  Závod se běží za běžného silničního provozu. Případná zdržení přesouvajících se aut se členy družstva mezi předávkami, vzniklá na trase (např. dopravní zácpou, vlakovým přejezdem, cizí osobou, apod…) nebudou z výsledného času odečtena.

23.  Běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu dle platných zákonů.

24.  Závodníci nesmějí v průběhu závodu požívat alkohol ani jiné omamné látky.

25.  Organizátor závodu nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.

26.  Organizátor závodu není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.

27.  Organizátor závodu si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost a zdraví všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, polom, apod.).

28.  Organizátor závodu si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.

29.  Přihlášením do závodu souhlasí účastníci (běžci) s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny dodržovat.

30.  Organizátor závodu si vyhrazuje právo na odmítnutí názvu případně loga týmu, pokud se jedná o nevhodný či vulgární pojem, dle vlastního uvážení.

31.  Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů na trati, parkovištích i v prostoru startu a cíle. Za opakované nedodržení pokynů ze strany jakéhokoli člena týmu může dojít k diskvalifikaci celého týmu. Toto je plně v kompetenci organizátora, bez možnosti odvolání

 Podmínky:

·         Každý účastník (běžec) v týmu musí dodržovat pokyny organizátorů a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život ani majetek svůj, ani nikoho dalšího. Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky.

Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, a že je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.

·         Účastník (běžec) prohlašuje, že veškerá zdravotní rizika vyplývající z účasti na akci nese ke své tíži a organizátor za ně neodpovídá.

·         Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků či jeho změny vyvolané nebo způsobené účastí na akci.

·         Účastník (běžec) prohlašuje, že bude při své účasti na akci dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Běžec je povinen závod absolvovat s vhodným a potřebným vybavením a oblečením. Běžci budou v nočních hodinách oblečeni v reflexních vestách nebo budou mít oděvy s reflexními doplňky a budou mít povinnou noční výbavu – tzn.  (tzn. reflexní vestu nebo reflexní prvky na oděvu, svítící čelovku, funkční nabitý mobilní telefon, blikací pásek na ruku nebo blikačku).

·         Účastník (běžec) si je vědom, že závod se běží za plného provozu, bez jakéhokoli omezení dopravy a pohybu dalších účastníků jak na silnicích, tak na turistických i všech jiných cestách, kde může docházet k těžbě dřeva nebo pohybu lesní, těžební i zemědělské techniky atd, a že cesty zahrnuté do trasy závodu mohou být i přehrazeny závorou, či jinak ovlivněny nebo znepřístupněny činností třetích osob.

·         Účastník (běžec) si je vědom toho, že účast v závodě je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce ani osoby, které na průběhu akce
s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku závodníka nebo jiných osob způsobenou účastí závodníka na akci.

·         Jakoukoli újmu způsobenou účastníkem (běžcem) v souvislosti s konáním akce organizátorovi či jiným osobám je účastník povinen nahradit ke své tíži a na své náklady. Účastník (běžec), který se účastní akce není oprávněn požadovat na organizátorovi akce jakékoliv finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Organizátor akce žádným způsobem neodpovídá za věci odložené či použité běžcem závodu. Organizátor žádným způsobem neodpovídá za stav trati závodu, jejího povrchu, provozu ani za jiné okolnosti nezajišťované přímo organizátorem akce.

·         Účastník (běžec) bude bezvýhradně respektovat a dodržovat pokyny organizátora závodu, technických nebo traťových komisařů či jiných osob zúčastněných na organizaci závodu, stejně jako státních orgánů či úředních osob, pokud budou v rámci jejich pravomoci při konání závodu vydány.

·         Organizátor má právo vyloučit z účasti na závodu nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, porušujícího Pravidla vč. Podmínek dle tohoto prohlášení, stejně jako závodníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či dalších osob.

·         Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před zahájením akce pozměnit nebo upravit pravidla závodu nebo závod zrušit, a to i bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.250cr.cz

·         Registrací do Závodu uděluje účastník svolení, že veškeré obrazové a zvukové záznamy (fotografie, videa apod.) včetně podobizen pořízené během Závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele a jeho interní potřeby nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoli nároku na odměnu.

·         Registrací do Závodu bere účastník na vědomí a je srozuměn s tím, že Pořadatel je oprávněn za podmínek stanovených v Zásadách pro ochranu osobních údajů veřejně komunikovat informace týkající se účastníka na svých webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí, startovních číslech a výsledkových listinách.

 

Organizátor závodu „250 Český ráj“

Outdoor sport Český ráj z.s.